Privacybeleid

Wij (‘Homie Hoodie of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en gaan derhalve uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacy Policy word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites.

Reikwijdte en toestemming
Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Homie Hoodie beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website Homiehoodie.shop,

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:
  door aan te melden voor onze nieuwsbrief;
  b. bij het aankopen van een product in onze webshop.
 2. Wanneer je onze website bezoekt;
 3. Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice;

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van het websitebezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;

Persoonlijke gegevens die je zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld bij het bestellen van één van onze mooie producten):

 • naam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • financiële gegevens;
 • inhoud van de bestelling;

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens:
Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met personen (bijvoorbeeld het leveren van producten);
 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  marketingdoeleinden.
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:

Cont(r)act:
A | de uitvoering van een met de klant gesloten koopovereenkomst.
A | de behandeling van jouw bestelling.
B1 | het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
A, B1 of C | het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

Product- en dienst ontwikkeling:
B1 | het achterhalen welke personen gebruik maken van specifiek bezochte producten en deze producten aanpassen of vernieuwen waar nodig. 

Functioneren van en optimaliseren website:
B1 | het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
B1 | het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
C | het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
B1 en C | Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Homie Hoodie, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Homie Hoodie. Jouw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.

Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartner moet tenslotte jouw bestelling afleveren. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus komen in beeld zodra we gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten.

Mocht je hierover vragen hebben of bezwaar willen maken kun je een e-mail sturen aan klantenservice@homiehoodie.shop . Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij verstrekken persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Homie Hoodie te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. Je kunt ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vind je terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:
Je hebt het recht Homie Hoodie te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je een verzoek indient verlenen wij een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van je hebben.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk via de volgende mogelijkheden:

 • E-mail: klantenservice@homiehoodie.shop
 • OPT-out e-mail: via de beschikbare afmeldlink in de e-mail nieuwsbrieven (voor marketing doeleinden).

Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kun je verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Klachten:
Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar klantenservice@homiehoodie.shop . Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent de klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.


Slotbepaling

Aanpassingen Privacy Policy:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.